بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي مديران و عملكرد آنها در مدارس

ارزیابی مهارت ارتباطی مدیران,پایان نامه ارشد مدیریت,پایان نامه رشته مدیریت,پایان نامه مهارتهای ارتباطی,پرسشنامه مهارت ارتباطی,تاثیر مهارت ارتباطی در عملکرد,دانلود پایان نامه,فرم ارزشیابی مدی,مهارت ارتباطی مدیران,مهارت ارتباطی مدیران مدارس
دانلود فایل بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي مديران و عملكرد آنها در مدارس

دانلود فایل

پایان نامه بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي مديران و عملكرد آنها در مدارس دوره ابتدايي شهرستان بجنورد سال تحصيلي 91-1390چكيده:پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي رابطه بين مهارتهاي ارتباطي مديران و عملكرد آن ها در مدارس دوره ابتدايي شهرستان بجنورد انجام شده است. هدف از اجراي اين پژوهش پاسخ به اين سوال بود ه است كه آيا مهارتهاي ارتباطي بر عملكرد مديران تأثير دارد؟ پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي- پيمايشي از نوع همبستگي مي باشد. حجم جامعه آماري مديران مدارس ابتدايي 245 نفر و حجم نمونه 149 نفر بر اساس فرمول كوكران و روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نسبتي بوده است. به منظور جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه استاندارد مهارتهاي ارتباطي بارتون جي اي و فرم ارزشيابي عملكرد مديران استفاده گرديده است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آمار توصيفي، استنباطي (آزمونهاي تي مستقل، همبستگي پيرسون، تحليل واريانس) استفاده گرديده است. طبق نتايج بدست آمده تاييد شده كه بين مهارتهاي ارتباطي مديران و عملكرد آن ها رابطه وجود دارد. يعني با بالا رفتن مهارت هاي ارتباطي عملكرد مديران نيز بيشتر مي شود.فهرست مطالب:چکیده     فصل اول: كليات پژوهش1-1-مقدمه     2-1- بيان مسأله     3-1-اهميت و ضرورت تحقيق     4-1-  اهداف تحقيق     5-1-فرضيه هاي تحقيق     6-1- متغیرها     7-1- تعريف مفاهيم كليدي     8-1- عملكرد     9-1- تعریف عملیاتی     فصل دوم: پيشينه تحقيق1-2- مدیریت آموزش در گذر تاریخ     2-2- تعريف مديريت     1-2-2-تعريف مديريت آموزشي     2-2-2- ويژگي مدير آموزشي     3-2-2- بهبود مهارت هاي ارتباطي مديران     3-2- ارتباطات     1-3-2- تعريف ارتباطات     2-3-2- اهميت ارتباطات     3-3-2- فرايند ارتباطات     4-3-2- انواع ارتباطات     5-3-2- ارتباطات در سازمان     6-3-2- موانع ارتباطات موثر     7-3-2- موانع ارتباطات     8-3-2- مدير و ارتباطات موثر     1-8-3-2- مدیریت از نظر قرآن     2-8-3-2- مدیریت از نظر معصومین     3-8-3-2- مدیریت از نظر مطهری     4-8-3-2- مدیریت از نظر اسلام     9-3-2- مهارتهای ارتباطی مدیریتی     10-3-2-مهارتهای مدیران     11-3-2-  اهميت ارتباطات براي مديران     12-3-2- مهارت هاي ارتباطي     1-12-3-2- اهميت مهارت هاي ارتباطي     4-2-  مهارت كلامي     5-2- هوش هیجانی     1-5-2- چرا هوش هیجانی برای رهبران مهم است؟     6-2- هوش فرهنگی     1-6-2- نقش مدیران مدارس     2-6-2- نقش اصلی مدیر مدرسه     7-2- ويژگي هاي ارتباط كلامي     1-7-2-مزايا و معايب ارتباط كلامي     8-2- مهارت غيركلامي     9-2-  اهميت مهارت غيركلامي     1-9-2- زبان اندام چه می گویند؟     2-9-2- موانع گوش کردن     3-9-2- مهارت گوش دادن     1-3-9-2- روش گوش دادن     1-1-3-9-2- گوش دادن برای رعایت ادب     2-1-3-9-2- گوش دادن برای قابل قبول بودن یا تأیید کردن     3-1-3-9-2- گوش دادن انتخابی     4-1-3-9-2- شنیدن با گوش های تیز شده     10-2- مهارت بازخورد     1-10-2- انواع بازخورد     1-1-10-2- شیوه بیان بازخورد     2-10-2- ابزارهای برای بازخورد سازنده     11-12- مهارت خود افشایی     1-11-2- روش خود افشایی     2-11-2- نظر چیکین و درلگا     3-11-2- شاخص های کلی خود افشایی     4-11-2- توسعه ارتباطات و الگوی پنجره جوهری     12-2- تعريف ارزشيابي     1-12-2-تاريخچه ارزشيابي و تعيين لياقت و شايستگي     2-12-2- مباني ديني ارزشيابي     3-12-2-  ويژگي هاي يك برنامه پوياي ارزشيابي عملكرد     4-12-2- تعريف ماهيت عملكرد     5-12-2- دلايل استفاده از عملكرد     6-12-2- بررسي عملكرد كاركنان     13-2-  انواع واكنش ها     14-2- ارزشيابي عملكرد     1-14-2- اهداف استفاده از ارزشيابي عملكرد     15-2- بهترین روش ارزشیابی کدا ماست؟     16-2- مشکلات و خطاهای ارزشیابی عملکرد؟     1-16-2- خطای هاله ای     2-16-2- خطای نرمش یا آسانگیری     3-16-2- اشتباه یا خطای گرایش مرکزی     4-16-2- خطای وقایع اخیر     5-16-2- خطای تعصب شخصی     17-2- مشکل ارزشیابی عملکرد     18-2- آگاه کردن کارکنان از نتایج ارزشیابی     19-2- معيارهاي ارزشيابي عملكرد در دستگاه دولتي ايران     1-19-2- معيارهاي رفتار شغلي     2-19-2-  معيارهاي رفتار شغلي سرپرستان     3-19-2-  معيارهاي رفتار اخلاقي     20-2- پيشينه پژوهش هاي انجام شده     21-2- پيشينه پژوهش هاي انجام شده به صورت ميداني     22-2-جمع بندي و نتيجه گيري     23-2- چهارچوب نظری تحقیق     24-2- الگوی نظري تحقیق     فصل سوم: روش تحقيق1-3- مقدمه     2-3- روش تحقيق     3-3- جامعه آماري     4-3- حجم نمونه     5-3- روش نمونه گيري     6-3- ابزار گردآوري اطلاعات     7-3- روش تجزيه و تحليل داده ها     فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها1-4-  مقدمه     1-1-4-  ويژگي هاي جمعيت شناختي     2-1-4- جنسيت پاسخگويان     3-1-4- ميزان تحصيلات پاسخگويان     4-1-4- سابقه خدمت پاسخگويان     5-1-4-  نوع استخدام پاسخگويان     2-4- نتایج توصیفی متغیرهای پژوهش     1-2-4- بررسی و تحلیل داده ها     2-2-4- آزمون فرضیات     3-2-4- بررسی فرضیه اصلی پژوهش     4-2-4- بررسی فرضیه اول پژوهش     5-2-4- بررسی فرضیه دوم پژوهش     6-2-4- بررسی فرضیه سوم پژوهش     7-2-4- بررسی فرضیه چهارم پژوهش     8-2-4- بررسی فرضیه جانبی اول پژوهش     9-2-4- بررسی فرضیه جانبی دوم پژوهش     10-2-4- بررسی فرضیه جانبی سوم پژوهش     11-2-4- بررسی فرضیه جانبی چهارم پژوهش     فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري1-5- مقدمه     2-5- نتيجه گيري     3-5- يافته هاي پژوهش     4-5- پيشنهادات     1-4-5- پیشنهادات کاربردی     2-4-5- پیشنهادات پژوهشی براساس یافته های تحقیق     3-4-5- پیشنهادات به سایر محقیقین     5-5- محدوديت هاي تحقيق     پیوست هاپرسشنامه مهارت هاي ارتباطي     فرم ارزشيابي مدير واحد آموزشي- مرحله اول     فهرست منابع و مأخذمنابع فارسي     منابع انگليسي چکیده انگلیسی

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پایان نامه ارشد مدیریت دانلود پایان نامه پایان نامه رشته مدیریت پایان نامه مهارتهای ارتباطی مهارت ارتباطی مدیران مهارت ارتباطی مدیران مدارس ارزیابی مهارت ارتباطی مدیران تاثیر مهارت ارتباطی در عملکرد پرسشنامه مهارت ارتباطی فرم ارزشیابی مدی

 • شیپ فایل شهرهای استان کرمان به صورت نقطه ای

  City,GIS,استان کرمان,دانلود نقشه شهر ها,شیپ فایل آماده,شیپ فایل شهر و مرز استان,شیپ فایل شهرها,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی شهرها,لایه شهرها و مرز استان,محدوده سیاسی,محدوده سیاسی و شهرها,نقشه شهرها دانلود فایل شیپ فایل شهرهای استان کرمان به صورت نقطه…

 • تاثیر ايمان بر جسم و روح جوانان

  آثار ايمان بر قلب انسان,تاثیر ایمان بر جسم جوانان,تاثیر ایمان بر جوانان,تاثیر عمیق ایمان بر قلب,تحقیق تاثیر ایمان بر روح,تحقیق نقش ایمان در زندگی,دانلود تحقیق نقش ایمان,دانلود مقاله بررسی آثار ایمان,مقاله آثار ایمان بر روح و روان,مقاله ایما دانلود فایل…

 • بررسی رابطه میان شخصیت و احساس عدالت سازمانی

  احساس عدالت در سازمان,احساس عدالت سازمانی,بررسی رابطه شخصیت و عدالت,تاثیر شخصیت در عدالت,شخصیت کارکنان و احساس عدالت,شخصیت و عدالت در سازمان,عدالت سازمانی,عوامل عدالت سازمانی دانلود فایل بررسی رابطه میان شخصیت و احساس عدالت سازمانی دانلود فایل مقدمه: واقعا عدالت یعنی…

 • بررسی اثرات اجرای سیستم مدیریت کیفیت ایزو

  آثار اجرای مدیریت کیفیت,اثرات اجرای ایزو,اجرای ابعاد دمینگ در سازمان,پایان نامه اجرای ابعاد دمينگ,پایان نامه اجرای ايزو,پایان نامه مديريت كيفيت,پایان نامه مدیریت دولتی,پایان نامه مدیریت منابع انسانی,مدیریت دمینگ دانلود فایل بررسی اثرات اجرای سیستم مدیریت کیفیت ایزو دانلود فایل چکیده:هدف…

 • پروپوزال رابطه بین سلامت سازمانی با تعهد مدیران

  پایان نامه تعهد سازمانی,پایان نامه تعهد مدیران,پایان نامه سلامت سازمانی,پروپوزال آماده مدیریت,پروپوزال تعهد سازمانی,پروپوزال تعهد مدیران,پروپوزال رشته مدیریت,پروپوزال سلامت سازمانی,تعهد سازمانی,تعهد مدیران,دانلود پروپوزال,سلامت سازمانی دانلود فایل پروپوزال رابطه بین سلامت سازمانی با تعهد مدیران دانلود فایل توضیحات:این پروپوزال در سال…

 • ترانزیستورهای نوری

  بررسی ترانزیستور های نوری,پروژه ترانزیستورهای نوری,پروژه تکنولوژی قطعات نیمه هادی,پروژه درس قطعات نیمه هادی,تحقیق ترانزیستور نوری,ترانزیستور نوری,ترانزیستورهای نوری,تکنولوژی قطعات نیمه هادی دانلود فایل ترانزیستورهای نوری دانلود فایل بخشی از متن:ترانزیستور یکی از پرکاربرد ترین قطعات در صنعت الکترونیک است که…

 • قوانین و مقررات گمرکی ایران مربوط به آثار فرهنگی و هنری رسانه های دیجیتالی

  قوانین گمرک آثار فرهنگی,قوانین گمرک آثار هنری,قوانین گمرک آثار هنری رسانه های,قوانین گمرک اثار دیجیتالی ایران,قوانین گمرک اثار دیجیتالی فرهنگی,گمرک آثار هنری دیجیتال,مقررات گمرکی آثار رسانه ای,مقررات گمرکی رسانه فرهنگی دانلود فایل قوانین و مقررات گمرکی ایران مربوط به آثار…

 • تحقیق نقش مدیریت اقتصادی خانواده بر بهداشت روانی نوجوانان

  تاثیر تحصیلات والدین بر روان نوجوانان,تاثیر مدیریت اقتصادی خانواده بر نوجوانان,تاثیر و,تحقیق بهداشت روانی نوجوانان,تحقیق مدیریت روانی اقتصاد خانواده,مدیریت روانی نوجوانان,نقش اقتصاد خانوار بر نوجوانان,نقش درآمد خانواده بر بهداشت روانی نوجوانان دانلود فایل تحقیق نقش مدیریت اقتصادی خانواده بر بهداشت…

 • چهره پردازي و صحنه آرايي از ديدگاه هنر گرافيك در شاهنامه (هفت خوان رستم)‌

  پایان نامه هنر تصویر سازی,پروژه گرافیک چهره پردازی,تصویر سازی گرافيك در شاهنامه,تصویر سازی هفت خوان رستم,چهره پردازي در شاهنامه,چهره پردازی با گرافيك در شاهنامه,چهره پردازی هفت خوان رستم,صحنه آرايي در شاهنامه دانلود فایل چهره پردازي و صحنه آرايي از ديدگاه…

 • شناخت ابعاد وجودی حضرت فاطمه (سلام الله علیها)

  بررسی زندگی حضرت فاطمه,بررسی زندگی فاطمه زهرا,تحقیق برای تاریخ تحلیلی اسلام,تحقیق تاریخ تحلیلی اسلام,تحقیق درس تاریخ تحلیلی,تحقیق زندگی حضرت زهرا,تحقیق فاطمه زهرا,دانلود تحقیق تاریخ تحلیلی اسلام دانلود فایل شناخت ابعاد وجودی حضرت فاطمه (سلام الله علیها) دانلود فایل توضیحات:این تحقیق…

 • تجربیات مدون ارتقا شغلی الگوی تدریس و روش های ارزشیابی دانش آموزان زیست شناسی

  الگوی تدریس زیست,تحقیق الگوی تدریس,تحقیق طرح تدریس زیست شناسی,دانلود الکوی تدریس,دانلود الگوی ارزشیابی دانش آموزان,دانلود تحقیق الگوی تدریس,روش ارزشیابی در زیست شناسی,روش های ارزشیابی دانش آموزان,طرح ارزشیابی دانش آموزان,طرح تدریس درس زیست دانلود فایل تجربیات مدون ارتقا شغلی الگوی تدریس…

 • شیپ فایل آبراهه های استان یزد

  Drinages,GIS,آبراهه اصلی,آبراهه فرعی,آبراهه های استان ها,آبراهه های یزد,دانلود آبراهه های استان ها,رودخانه های یزد,شیپ فایل آبراهه ها,لایه جی آی اسی آبراهه ها,نقشه آبراهه ها دانلود فایل شیپ فایل آبراهه های استان یزد دانلود فایل مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum:…

 • پروژه آماده بررسی ویژگی های کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی(همراه با رفرنس و متغیر ها)

  پروژه آماده بررسی ویژگی های کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی(همراه با رفرنس و متغیر ها) رفتن به سایت اصلی پروژه آماده بررسی ویژگی های کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی(همراه با رفرنس و متغیر ها) این مقاله…

 • بررسی آمار تولد دوباره

  آمار اگر دوباره شوید,بررسی آماری اگر دوباره شوید,بررسی آماری تولد دوباره,پروژه آمار تولد دوباره,پروژه آماری اگر دوباره شوید,پروژه بررسی آمار تولد دوباره,تحقیق آمار تولد دوباره دانلود فایل بررسی آمار تولد دوباره دانلود فایل بخشی از متن:چگونگی شناختي که ما از…

 • ترجمه مقاله با عنوان مقدمه ای برای تاریخچه قالیبافی ایرانی

  ترجمه مقاله با عنوان مقدمه ای برای تاریخچه قالیبافی ایرانی رفتن به سایت اصلی قسمتی از متن:شاید تاریخچه قالیبافی هزاران سال پیش آغاز شد ، هنگامیکه اولین جوامع قبیله ای و چادر نشین در روی زمین شروع به شکل گرفتن…

 • پاورپوینت (power point)

  پاورپوینت (power point) رفتن به سایت اصلی آموزش پاورپوینت (power point)   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: آموزش پاورپوینت (power point)

 • مقاله آدم ربايي از منظر حقوقي

  آدم ربايي,آدم ربايي از منظر حقوقي,آدم ربايي در حقوق,انواع آدم ربايي,توقیف غیر قانونی,جرايم آدم ربايي,حقوق آدم ربایی,حقوق سرقت,حقوق مخفی کردن دیگری,دانلود تحقیق آدم ربایی,سلب آزادی تن دیگری,سلب آزادی شخصی,قوانین ربودن طفل,مقاله آدم ربايي دانلود فایل مقاله آدم ربايي از منظر…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بهشهر (واقع در استان مازندران)

  استان مازندران,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بهشهر,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بهشهر (واقع در استان…

 • لبنیات

  لبنیات رفتن به سایت اصلی همه ما می دانیم که لبنیات دارای خواص فراوانی است و در رشد کودکان و نوجوانان نقش زیادی دارد، از سویی کلسیم موجود در لبنیات در استحکام استخوان ها و سلامت دندان ها موثر است. اما در…

 • سورس کد فروشگاه الکترونیکی با زبان aspnet mvc 5 به صورت کامل همراه با دیتابیس

  سورس کد فروشگاه الکترونیکی با زبان aspnet mvc 5 به صورت کامل همراه با دیتابیس رفتن به سایت اصلی سورس کد سایت خرید و فروش الکترونیکی با زبان MVC5 مناسب طراح های تجاری و پروژه های دانشجویی با تمامی امکانات…

 • بررسی نقش والدین در پیشگیری از اعتیاد نوجوانان

  بررسی علل اعتیاد,تاثیر والدین در اعتیاد فرزندان,تحقیق پیشگیری از اعتیاد,تحقیق علل اعتیاد نوجوانان,علل اجتماعي اعتیاد,علل اعتیاد نوجوانان,علل و زمينه هاي اعتياد,عوامل خانوادگي اعتیاد,عوامل فردي اعتیاد,نقش والدین در اعتیاد دانلود فایل بررسی نقش والدین در پیشگیری از اعتیاد نوجوانان دانلود فایل…

 • پروژه طراحی سیستم بانک در محیط sql server

  sql server سیستم بانک,پروژه sql server بانک,پروژه بانک در اس کیو ال,پروژه طراحی سیستم بانک,پیاده سازی سیستم بانک,دانلود پروژه سیستم بانک,سیستم بانک با sql server,طراحی بانک sql server,طراحی سیستم بانک دانلود فایل پروژه طراحی سیستم بانک در محیط sql server…

 • طرح توجیهی تولید نخ پلی استر POY

  امکان سنجی تولید نخ پلی استر poy,دانلو,دانلود طرح توجیهی تولید پلی استر poy,طرح توجیهی نخ پلی استر,طرح تولید نخ poy,طرح کارآفرینی نخ پلی استر poy,طرح کسب و کار تولید نخ پلی استرپ,طرح کسب و کار نخ پلی استر poy,کارآفرینی تولید…

 • بررسی وضعیت اینترنت و تاثیر آن بر فعالیتهای علمی و پژوهشی اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی

  بررسی وضعیت اینترنت و تاثیر آن بر فعالیتهای علمی و پژوهشی اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی رفتن به سایت اصلی پژوهش حاضر بمنظور بررسی وضعیت استفاده ازشبکه اینترنت و تاثیرآن برفعالیتهای علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاههای آزاد اسلامی…

 • نقشه بخش های شهرستان زرند

  بخش های شهرستان زرند,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان زرند,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان زرند,لایه جی آی اس بخشهای زرند,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های زرند,نقشه ی جی آی اس بخش های زرند دانلود فایل نقشه…

 • مجموعه روابط و فرمول های درس دینامیک رشته مکانیک به صورت خلاصه

  مجموعه روابط و فرمول های درس دینامیک رشته مکانیک به صورت خلاصه رفتن به سایت اصلی این فایل شامل 1 صفحه خلاصه نکات و فرمول ها و روابط درس دینامیک به صورت دست نویس و در غالب فایل pdf است.…

 • پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس ‏

  پرسشنامه استاندارد تدریس,پرسشنامه الگوهای انطباقی,پرسشنامه الگوهای تدریس,پرسشنامه انعطاف پذیری تدریس,پرسشنامه توسعه شخصی د,پرسشنامه زتیجبرگ و فینچ,پرسشنامه فعالیت های یادگیری محور,پرسشنامه مشارکت در فرایند یادگیری,پرسشنامه نیازهای دانش آموزان دانلود فایل پرسشنامه الگوهای انطباقی تدریس ‏ دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه استاندارد الگوهای انطباقی…

 • نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان سردشت (واقع در استان آذربایجان غربی)

  استان آذربایجان غربی,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب,نقشه ی جهت شیب شهرستان سردشت,نقشه ی جهت شیب شهرستان ها دانلود فایل نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان سردشت…

 • تحقیق گسل هاي ايران

  انواع گسل ها,بررسی انواع گسل,بررسی گسل ها در ایران,تحقیق انواع گسل در ایران,تحقیق کامل گسل ها,گسل هاي ايران,گسل های امتداد لغز,گسل های ایران مرکزی,گسل های شیب لغز,مشخصات گسل ها دانلود فایل تحقیق گسل هاي ايران دانلود فایل مقدمه:پروسه تغیر شکل،…

 • پایان نامه بررسی رضایت زناشویی والدین و تأثیر آن بر عزت نفس فرزندان

  پایان نامه بررسی رضایت زناشویی والدین و تأثیر آن بر عزت نفس فرزندان رفتن به سایت اصلی چکیده: نهاد خانواده کوچکترین نظام اجتماعی است که ثبات واستحکام آن موثردرثبات جامعه ومصون ماندن آن از پیامدهای سوءناشی ازاین عدم ثبات دارد.از…

 • شیوه های ساخت و تزئین قلمدان

  پایان نامه,پایان نامه رشته هنر,پایان نامه طراحی قلمدان,پایان نامه قلمدان,پایان نامه معاری,پایان نامه هنر,پایان نامه هنر و معماری,تزئین قلمدان,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه هنر,روش ساخت قلمدان,قلمدان دانلود فایل شیوه های ساخت و تزئین قلمدان دانلود فایل مقدمه:در مقوله هنرشناسي اولين…

 • بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها

  پایان نامه رقابت پذیری سازمانها,پایان نامه رهبری تحولی,پایان نامه فراموشی سازمانی,پایان نامه مدیریت,دانلود پایان نامه,رقابت پذيري سازماني,رهبري تحولي,سنجش رقابت پذیری سازمانی,سنجش فراموشی سازمانی,فراموشي سازماني دانلود فایل بررسی رابطه رهبری تحولی با فراموشی سازمانی و تأثیر آن در رقابت پذیری سازمانها…

 • گزارش کارآموزی کامپیوتر در آموزشگاه آزاد

  دانلود کارآموزی آموزشگاه کامپیوتر,دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر,کارآموزی آموزشگاه ک,کارآموزی کامپیوتر آموزشگاه,گزارش کارآموزی آموزشگاه کامپیوتر,گزارش کارآموزی آموزشگاه های آزاد,گزارش کارآموزی برنامه نویسی,گزارش کارآموزی کامپیوتر آموزشگاه آزاد دانلود فایل گزارش کارآموزی کامپیوتر در آموزشگاه آزاد دانلود فایل چکیده:هدف از گذراندن این دوره…

 • بررسی رابطه بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

  پایان نا,پایان نامه اردش مدیریت دولتی,پایان نامه فرهنگ سازمانی,پایان نامه مؤلفه های فرهنگ سازمانی,پایان نامه مدیریت دانش,پایان نامه مولفه های مدیریت دانش,دانلود پایان نامه,رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش,مدیریت دانش در مراکز آموزشی درمانی دانلود فایل بررسی رابطه بین مؤلفه…

 • نقشه هاي سازه اي ساختمان مهمانسرا

  اتوكد مهمانسرا,اتوکد نقشه مهمانسرا,پلان آماده معماری,پلان اتوكد مهمانسرا,دانلود پلان معماری,دانلود نقشه اتوکد ساختمان,مهمانسرا,نقشه مهمانسرا,نقشه هاي اتوكد,نقشه هاي سازه,نقشه هاي سازه مهمانسرا دانلود فایل نقشه هاي سازه اي ساختمان مهمانسرا دانلود فایل توضیحات:اتوکد نقشه هاي سازه اي ساختمان مهمانسرا با كليه…